podatki - prawo

Podatek dochodowy od osób fizycznych – czym jest i jak należy się rozliczać?

Podatek dochodowy od osób fizycznych musi być odprowadzony przez każdą osobę, która osiąga dochody (np. pobiera pensję na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych), a także dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. Jak obliczyć podatek i jak poprawnie wypełnić PIT?

Obliczanie podatku dochodowego

W celu ułatwienia podatnikom obliczania kwoty podatku dochodowego powstały tzw. progi podatkowe. Obecnie w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe:

  • 18% – gdy dochody podatnika wynoszą nie więcej niż 85 528 zł
    32% – gdy podatnik zarobił więcej niż 85 528 zł

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą odprowadzać tzw. podatek liniowy, który zawsze będzie wynosił 19% od uzyskanych dochodów, mówi w rozmowie Roman Jendryszko – adwokat w Toruniu.

Obliczanie:

1. Jeśli podstawa obliczenia podatku wynosi mniej lub 85 528 zł rocznie (to znaczy podatnik zarobił nie więcej niż 85 528 zł), podatek wynosi 18% tej kwoty minus 556, 02 zł.
2. Jeśli podstawa obliczenia podatku wynosi więcej niż 85 528 zł (to znaczy podatnik zarobił więcej rocznie), podatek wynosi 14 839 plus 32% części nadwyżki).

Osoby, których dochody są niskie (tzn. obecnie wynoszą nie więcej niż 3091 zł) otrzymają zwrot opłaconych wcześniej zaliczek na poczet podatku. Jednak w takiej sytuacji również konieczne jest złożenie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego.

PIT-y podatkowe w Polsce

teczki-z-dokumentamiPowszechnie wiadomo, iż podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym muszą wypełnić swoje roczne rozliczenie podatkowe na dokumencie zwanym PIT-em. Rodzaj PIT-ów uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Zeznanie o wysokości dochodu w roku podatkowym składa się na PIC-ie 36, 36-L, 37, 38 lub 39 ( w zależności od konkretnej sytuacji podatnika ).

Opłacenie podatku dochodowego

Zapłacenie podatku dochodowego może odbyć się poprzez upoważnienie pracodawcy do odprowadzania tzw. zaliczek na podatek dochodowy (w tym przypadku wypełnia się PIT-2). Miesięczna pensja jaką otrzymuje pracownik jest pomniejszana regularnie o zaliczki odprowadzane na podatek dochodowy. Następnie pracodawca ma obowiązek wysłać pracownikowi do końca miesiąca lutego każdego roku PIT-11, który będzie zawierał szczegółowe informacje o dochodach podatnika, kosztach uzyskania przychodu, ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym oraz odprowadzanych zaliczkach.

Istnieje możliwość wystąpienia sytuacji, podczas której wprowadzane zaliczki nie pokryły całości kwoty należnego podatku. Należy wtedy uregulować różnicę (obowiązek podatnika). Może również nastąpić zdarzenie, iż Urząd Skarbowy zwróci podatnikowi nadpłatę.
Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą zobowiązane są odprowadzać podatek przyjmujący formę zaliczek co miesiąc lub kwartalnie (małe firmy i osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności).

Termin rozliczenia podatku dochodowego

Każdy podatnik powinien złożyć konkretne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym nie później niż 30 kwietnia każdego roku. W tym terminie konieczne jest również opłacenie podatku (jeśli został on wliczony do zapłaty w dokumencie PIT).

Podatek może zostać opłacony w kasie Urzędu Skarbowego, w której składa się również dokumenty PIT lub w formie przelewu na konto bankowego danej „Skarbówki” (numer konta często podawany jest na stronach internetowych urzędów).

Wspólne rozliczanie się z małżonkiem lub dziećmi

Według polskiego prawa podatnik może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub dziećmi. W przypadku, gdy jeden z małżonków przekracza kwotę z pierwszego progu podatkowego, a dochody drugiego mieszczą się w pierwszym progu, podatek nadal będzie wynosił 18%.

Wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem mogą rozliczać się tylko i wyłącznie osoby, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej ( żaden z małżonków nie może prowadzić działalności ). Osoby prowadzące działalność zobowiązane są odprowadzać podatek w wysokości 19%.

Osoby, które zechcą rozliczać się wspólnie z małżonkiem muszą spełniać poniższe kryteria:

  • oboje małżonków musi mieszać w kraju co najmniej 183 dni w roku
  • małżonkowie powinni posiadać wspólność majątkową
  • małżeństwo musi trwać przez cały rok, w którym składany zostaje PIT
  • konieczne jest złożenie oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków (na formularzu PIT).

Osoby, które planują wspólnie rozliczyć się z dzieckiem muszą spełniać poniższe warunki:

  • być stanu wolnego (rozwiedziony/a, panna/kawaler, wdowa/wdowiec)
  • wychowywać dziecko jako rodzic lub opiekun prawny
  • dziecko powinno mieć nie więcej niż 18 lat lub nie więcej niż 25 lat (jeśli dalej sę uczy i nie osiągnęło dochodu lub osiągnęło dochód, który jest zwolniony z podatku)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *