prawo

Co należy wiedzieć o postępowaniu egzekucyjnym?

pytaniaiodpowiedzi

            Postępowanie egzekucyjne to czynności stron i organów egzekucyjnych podejmowanych na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy jakim jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Postępowanie egzekucyjne

            Komornik nie może z własnej inicjatywy nie wszczyna postępowania egzekucyjnego. Podstawą do jego wszczęcia jest wniosek złożony przez wierzyciela przeciwko dłużnikowi do komornika. Wierzyciel musi wskazać w nim świadczenie, którego spełnienia się domaga oraz dokument stanowiący podstawę żądania jakim jest tytuł wykonawczy. Sąd może nadać klauzulę wykonalności wyłącznie w przypadku kiedy wyrok bądź nakaz zapłaty jest już prawomocny. Wtedy żadna ze stron nie może się od niego odwołać, gdyż postępowanie zostało zakończone.

ksiażka

Z czego można prowadzić egzekucję?

            Wśród składników majątku, z jakich można prowadzić egzekucję można wyróżnić ruchomości takie jak pojazdy mechaniczne czy sprzęty RTV, wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe czy nieruchomości. Mogą być to też inne wierzytelności, np. z tytułu wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie, zasiłek z ubezpieczenia społecznego lub dla osób bezrobotnych, emerytura, renta, a także dochody uzyskiwane z najmu lub dzierżawy czy inne prawa majątkowe np. prawa autorskie i prawa pokrewne własności przemysłowej. Ustawodawca za ruchomość uznaje również zwierzęta, więc może on prowadzić egzekucję np. ze zwierząt hodowlanych należących do dłużnika.

Ile może zająć komornik?

            Ustawodawca przewidział również pewne ograniczenia w egzekucji. Dotyczą one zarówno uzyskanego dochodu, jak i rzeczy należących do dłużnika. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, komornik może zająć jedynie 50 procent zarobków, jeżeli egzekucja dotyczy niepłacenia alimentów będzie to 60 procent. Istnieje również kwota wolna od zajęć z wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota odpowiadająca płacy minimalnej. Inaczej wygląda zajęcie w przypadku umów cywilno prawnych. Zajęciu podlegają całe kwoty, czyli wspomniane wcześniej ograniczenia nie są tu stosowane. Emerytury i renty podlegają zajęciu w wysokości 25 procent, a kwoty wolne od zajęć odpowiadają 50 procentom najniższej emerytury lub renty.

para

Czego nie można zająć?

            Komornik nie może również zająć takich rzeczy jak przedmioty urządzenia domowego, pościeli, bielizny, ubrań codziennych, które są niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny. Tak samo jest w przypadku odzieży niezbędnej do pełnienia służby lub wykonywania zawodu. Komornik nie może zająć zapasów żywności i opału, które są niezbędne dla dłużnika i jego rodziny na okres jednego miesiąca. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku jednej krowy lub dwóch kóz albo trzech owiec potrzebnych do wyżywienia dłużnika i jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów czy narzędzi oraz innych przedmiotów które są niezbędne do osobistej pracy zarobkowej oraz surowców niezbędnych do produkcji na okres jednego tygodnia z wyłączeniem pojazdów mechanicznych.

            Wykluczeń jest jeszcze więcej, dlatego warto zapoznać się dobrze z tematyką egzekucji, aby wiedzieć chociażby co komornik może nam zająć, a czego nie.

Przy współpracy z http://kaliszewska.pl/