prawo

Sposób obliczania terminów w prawie cywilnym

Co do zasady wszelkie nasze działania podejmowane w ramach realizacji umów cywilnoprawnych, uprawnień i obowiązków nakładanych przez ustawy – zakreślana jest za pomocą odpowiednich terminów wynikających z przepisów prawa czy też oświadczeń stron. Prawidłowa i terminowa realizacja zobowiązań wymaga znajomości zasad stosowanych przy obliczaniu terminów.

Liczenie terminów ustawowych

Podstawowe zasady dotyczące terminów regulowane są przepisami art. 110 – 116 Kodeksu cywilnego. https://adwokat-kaliszewski.pl/prawo-cywilne/ Stosuje się je zawsze gdy prawo cywilne nie przewiduje w określonej sytuacji przepisów szczególnych dotyczących sposobu obliczania terminów (zatem w zdecydowanej większości przypadków). Mając zamiar ustalenia dokładnego czasu dla dokonania określonej czynności należy wziąć pod uwagę w szczególności następujące zasady:

1) w przypadku gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest określone zdarzenie, dnia w którym to zdarzenie nastąpiło nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu

– np. gdy wykonanie czynności ma nastąpić w ciągu 7 dni od doręczenia określonego pisma, odebranie pisma w dniu 1 sierpnia 2019 r. powoduje, że dzień ten nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu terminu, a ostatnim dniem na dokonanie czynności będzie 8 sierpnia 2019 r.,

2) gdy termin oznaczony jest w tygodniach, miesiącach lub latach, termin kończy się z upływem dnia odpowiadającego datą lub nazwą początkowemu dniowi terminu

– np. w sytuacji gdy początkiem 2 tygodniowego terminu jest poniedziałek, termin zakończy się również w poniedziałek; w przypadku miesięcznego terminu rozpoczynającego się 5 sierpnia 2019 r., czas na dokonanie czynności upłynie odpowiednio 5 września 2019 r.,

3) jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub sobotę, termin upływa odpowiednio w następnym dniu, niebędącym sobotą ani dniem wolnym od pracy

– np. wskazany na fakturze termin zapłaty to 18 sierpnia 2019 r. (niedziela, która jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy), w związku z tym czas na zapłatę ulega przesunięciu do 19 sierpnia 2019 r.

Należy wspomnieć, że wykaz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy znajduje się w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Współpraca: Adwokat Michał Kaliszewski